Ηράκλειο: Προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

Ηράκλειο: Προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

Ηράκλειο: Προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

21/02/2020 | 12:40

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού οκτώ(8) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων για τα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α., 2 για το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, 2 για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Λάρισας,1 για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Τρίπολης, 1 για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Καβάλας, 1 για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ιωαννίνων και 1 για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Κοζάνης, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ.9/19-02-2020 (ΑΔΑ : 6ΡΦΨ46ΨΧΞ5-ΑΘ7) εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είτε αυτοπροσώπως στην Κεντρική Διοίκηση /Δ/νση Διοικητικού καθώς και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α., είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : [email protected] μέχρι την Πέμπτη 27-02-2020 δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.elga.gr/diagonismoi… και στα τηλέφωνα 2810264200 και 2810264208 του υπ/τος ΕΛ.Γ.Α Ηρακλείου.

Ρεπορτάζ : Apopsilive Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας