Νέες προσλήψεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Νέες προσλήψεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – Αχαρνών 2 -7ος όροφος Γραφείο 706, Τ.Κ. 10176 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κας Μαρίας Φασούλα (τηλ. επικοινωνίας: 210-2124424).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Ρεπορτάζ : author Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας