Ξεκινούν οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ τουρισμού

Ξεκινούν οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ τουρισμού

Την προκήρυξη της εισαγωγής εννιακοσίων δεκαεπτά (917) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019-2020, σύμφωνα με την 11732/18.6.2019 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού

«Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019-2020» (Β΄ 2526), στις παρακάτω ειδικότητες ανά Ι.Ε.Κ., ως εξής:

Α. Ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής-Υπηρεσία ορόφων-Εμπορευματογνωσία)

Άτομα 382

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Ανάβυσσος Αττικής 75 Πρωινά τμήματα
2. Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης 50 Πρωινά τμήματα
3. Ρόδος 50 Πρωινά τμήματα
4. Περαία Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη 50 Πρωινά τμήματα
5. Άργος Πελοπόννησος 50 1 Πρωινό τμήμα

1 Απογευματινό τμήμα

6. Γαλαξίδι 30 Πρωινό τμήμα
7. Αλεξανδρούπολη 27 Πρωινό τμήμα
8. Κέρκυρα 50 Πρωινά τμήματα

Β. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) Άτομα 385

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Ανάβυσσος Αττικής 50 Πρωινά τμήματα
2. Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης 50 Πρωινά τμήματα
3. Ρόδος 25 Πρωινό τμήμα
4. Περαία Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη 50 Πρωινά τμήματα
5. Άργος Πελοπόννησος 50 1 Πρωινό τμήμα

1 Απογευματινό τμήμα

6. Γαλαξίδι 60 1 Πρωινό τμήμα

1 Απογευματινό τμήμα

7. Αλεξανδρούπολη 50 Πρωινά τμήματα
8. Κέρκυρα 50 1 Πρωινό τμήμα

1 Απογευματινό τμήμα

Γ. Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής Άτομα 100

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Ανάβυσσος Αττικής 25 Πρωινό τμήμα
2. Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης 25 Πρωινό τμήμα
3. Περαία Θερμαϊκού

Θεσσαλονίκη

25 Πρωινό τμήμα
4. Κέρκυρα 25 Απογευματινό τμήμα

Δ. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού Άτομα 50

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Περαία Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη 25 Πρωινό τμήμα
2. Άργος Πελοπόννησος 25 Πρωινό τμήμα
  1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  1. Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, [τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:
  • Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος,
  • Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.
  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κάθε υποψήφιος, προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής, πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στις κατά τόπους Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού (βλ. παρ. 7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α. Μηχανογραφημένη Αίτηση που επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία χορηγείται από τις Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψήφιου και η σειρά προτίμησης των Ι.Ε.Κ. και των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος 3 «ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ I.E.K.». Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι αποδέχονται τόσο την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων της αίτησης όσο και την ανάρτηση και δημοσιοποίηση εκείνων των στοιχείων, από τα προσωπικά τους δεδομένα, που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, όπως αυτή περιγράφεται στην προκήρυξη.

β. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην  αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον και επίσημη μετάφραση αυτού (βλ. Παράρτημα 2) και βεβαίωση αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας εκδοθείσα είτε από την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Β΄ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας, τηλ. 210-3443243 είτε από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας γίνεται στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό).

Για το ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ <<ΘΑΛΑΣΣΑ>>
2 ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ
68131 ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 25510 25288
ΕΜΑΙL: iekalex@mintour.gr


Ρεπορτάζ : admin Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας