Προσλήψεις οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για το Ειδικό Δημοτικό και το ΕΕΕΕΚ Κομοτηνής

Προσλήψεις οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για το Ειδικό Δημοτικό και το ΕΕΕΕΚ Κομοτηνής

Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνους συνολικά οχτώ ατόμων πλήρους απασχόλησης για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Δράμας 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών
  • ΕΕΕΕΚ Δράμας 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών
  • Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών
  • ΕΕΕΕΚ Κομοτηνής 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην παρακάτω διεύθυνση Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Τέρμα Σισμάνογλου Τ.Κ. 69133 – Κομοτηνή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 17 Ιουλίου, και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου. Επιπλέον πληροφορίες επίσης μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο 2531083530-2531083511 (υπόψη κ.κ. Μπαρακάκη Χρυσούλας και Μουσχάκη Γεθσημανή)

Είναι Συνέντευξη?: 
0
Post it: 
0
Date/Time to be posted: 
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2019 – 20:59


Ρεπορτάζ : tsekpoint_335 Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας