Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Πεντέλης

Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Πεντέλης

Ο δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 6 ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας