Στο κενό. . . το εργοστάσιο ζάχαρης Ορεστιάδας – Νοικιάζουν μόνο Πλατύ και Σέρρες

Στο κενό. . . το εργοστάσιο ζάχαρης Ορεστιάδας – Νοικιάζουν μόνο Πλατύ και Σέρρες

Τα εργοστάσια του Πλατέως και των Σερρών, θέλει να νοικιάσει σε ιδιώτη η ΕΒΖ και μάλιστα έβγαλε προκήρυξη γι’ αυτό. Η προκήρυξη όμως δεν συμπεριλαμβάνει το εργοστάσιο του Έβρου, κάτι που προκαλεί τουλάχιστον προβληματισμό και τις πρώτες αντιδράσεις.
Η προκήρυξη της ΕΒΖ, έληξε σήμερα και έχουν ήδη κατατεθεί οι προσφορές.
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.»
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Ανώνυμη Εταιρία» (στο εξής ΕΒΖ Α.Ε.), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση των
εργοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεών της στο Πλατύ Ημαθίας και στις Σέρρες (στο εξής: «Μονάδες») αποκλειστικά σε μισθωτές που θα τα χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς της
παραγωγής, τυποποίησης και αποθήκευσης ζάχαρης, αρχής γενομένης από την καμπάνια του έτους 2019.
Η εκμίσθωση θα αφορά σε χρονική διάρκεια 28 μηνών.
Οι Μονάδες θα λειτουργούν υποχρεωτικά χωρίς διακοπές όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό.
Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών και δύναται να αφορούν μία ή και
αμφότερες τις Μονάδες. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες υποβάλουν κοινή αίτηση η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση/κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Κάθε Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία και νομιμοποιητικά έγγραφα του ενδιαφερόμενου μισθωτή, και συγκεκριμένα:
α) Για φυσικό πρόσωπο: ταυτότητα, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ.
β) Για εταιρία: πρόσφατο καταστατικό κωδικοποιημένο και τελευταίο ΔΣ/εκπροσώπηση διαχειριστή από ΓΕΜΗ.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως για κάθε μέλος της ξεχωριστά.
Η Αίτηση συνοδευόμενη από τα νομιμοποιητικά έγγραφα κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην ΕΒΖ ΑΕ στη διεύθυνση Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310
296412, υπόψη κ. Παναγιώτη Καρακώστα, κατά τις ώρες 10:00 – 15:00, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: ceo@ebz.gr
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ή αποστολή των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 πμ.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ειδοποιηθούν από την ΕΒΖ ΑΕ για να παραλάβουν πληροφορίες που αφορούν τις προς εκμίσθωση Μονάδες, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό σχετικό συμφωνητικό
εμπιστευτικότητας και δήλωση ότι τα στοιχεία που προσκόμισαν είναι πλήρη και αληθή.
Η ΕΒΖ Α.Ε. επιφυλάσσεται να παραδώσει πληροφορίες και να διαπραγματευτεί ή συναλλαχθεί μόνον αν ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια αξιοπιστίας και φερεγγυότητας που θέτει η
ίδια, όπως επίσης να αρνηθεί οποιαδήποτε πληροφορία, διαπραγμάτευση ή συναλλαγή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Η τελική επιλογή θα γίνει κατά την ελεύθερη κρίση της ΕΒΖ Α.Ε., συνυπολογιζόμενου του ύψους του προσφερόμενου μισθώματος, αφού λάβει υπόψη της την τοποθέτηση της Τράπεζας Πειραιώς.
Η ΕΒΖ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης άμεσης ή έμμεσης ζημίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2310 296412 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ceo@ebz.gr.
Για την ΕΒΖ Α.Ε
Χρήστος Πούρης
Διευθύνων Σύμβουλος

Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος της ΕΒΖ αντιδρούν οι τευτλοπαραγωγοί του Έβρου, που βλέπουν το εργοστάσιο ζάχαρης Ορεστιάδας εκτός παραγωγικής διαδικασίας, αλλά να τίθεται και εκτός δυνατότητας συγκέντρωσης ζαχαρότευτλων. Η ομάδα τευτλοπαραγωγών Έβρου, θέτει το θέμα στον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων Μάκη Βορίδη, όπου με επιστολή της αναφέρει:

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση εργοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ»
Αξιότιμε κύριοι υπουργοί,
Μετά τις παλινωδίες και όλα όσα συνέβησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όσον αφορά την τευτλοκαλλιέργεια και την ΕΒΖ ειδικότερα, έρχεται έστω και αργοπορημένα η εταιρία (ΕΒΖ ΑΕ) να προκηρύξει διαγωνισμό για την εκμίσθωση των εργοστασίων της για διάστημα 28 μηνών προκειμένου και η φετινή παραγωγή (του 2019) να απορροφηθεί στις εγκαταστάσεις της από τον επικρατέστερο κατά τον διαγωνισμό μισθωτή, αλλά και τη συνέχιση της καλλιέργειας για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Διαβάζοντας όμως την προκήρυξη μετά λύπης διαπιστώνουμε ότι δεν περιλαμβάνεται στον διαγωνισμό το εργοστάσιο της Ορεστιάδος (αλλά μόνο αυτά των Σερρών και του Πλατέως) γεννώντας έτσι τα παρακάτω ερωτήματα:
Από την στιγμή που δεν θα μισθωθούν οι εγκαταστάσεις της Ορεστειάδος, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επενδυτή τις μέρες που απαιτούνται ώστε να απορροφηθεί η φετινή παραγωγή και στη συνέχεια να μεταφορτωθούν τα τεύτλα για το Πλατύ; (όπως γινόταν σε ανάλογες περιπτώσεις ως σήμερα)
Έχει προβλεφθεί ο τρόπος μεταφοράς του προϊόντος από την Ορεστιάδα χωρίς να επιβαρυνθεί ο παραγωγός με το κόστος μεταφοράς, εξεύρεση μεταφορικού μέσου και τα λοιπά; (Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται ως σήμερα από τον μεταποιητή χωρίς την εμπλοκή του παραγωγού σε όποιο εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία)
Θα μπορέσουν οι αγρότες Έβρου-Ροδόπης να σπείρουν τεύτλα κατά την νέα καλλιεργητική περίοδο (2020) με τους όρους που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τα έξοδα μεταφοράς σε έτερο εργοστάσιο εκτός της Ορεστειάδος σε περίπτωση που δεν τεθεί αυτό σε λειτουργία;
Από την πλευρά μας θεωρούμε σκόπιμο να μην αποκλειστεί η περιοχή του Έβρου και της Ροδόπης από την δυνατότητα καλλιέργειας τεύτλων η οποία αποτελεί μια δυναμική καλλιέργεια για την περιοχή, όταν μάλιστα υπάρχει η εκφρασμένη βούληση της κυβενήσεως για τη συνέχεια της καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων στη χώρα διασφαλίζοντας τη συνέχιση της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το επόμενο έτος (80€/στρ).
Εν κατακλείδι είναι αναγκαίο να σημειωθεί το έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των παραγωγών για την εν λόγω καλλιέργεια. Για αυτόν τον λόγο ευελπιστούμε για την ενασχόληση σας με τα παραπάνω δίνοντας λύσεις έτσι ώστε να αποφευχθεί αυτή κατάφωρη αδικία σε βάρος των αγροτών του Έβρου και της Ροδόπης. Παρακαλούμε όπως μας κρατήσετε ενήμερους για τις όποιες εξελίξεις.
Με εκτίμηση,
ο Γενικός Γραμματέας της Ομάδος
Πρόδρομος A. Προϊκάκης


Ρεπορτάζ : admin Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας