11 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

11 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

Η Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφαση Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (11) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

  • 3 Υπαλλήλων υποδοχής ΔΕ 
  • 2 Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ 
  • 1 Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
  • 3 Εργάτες καθαριότητας ΥΕ
  • 2 Νυχτοφύλακας ΥΕ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Εταιρείας (Δ/νση: Στόμιο Λάρισας, τηλ: 2495350210) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κα Κρανιώτη Καλλιόπη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Φορέας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Λάρισας
Έντυπα


Ρεπορτάζ : author Σύνδεσμος

Loading...

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας