αστεία – περίεργα

Κέρδισε μια Διπλή Πρόσκληση για τους Cirkle, Morah, Rena & Sepho στο Six D.o.g.s

Κέρδισε μια Διπλή Πρόσκληση για τους Cirkle, Morah, Rena & Sepho στο Six D.o.g.s

Το VICE Greece σε συνεργασία με το six d.o.g.s κληρώνει πέντε διπλές προσκλήσεις για ένα techno πάρτι με αγαπητούς local players της αθηναϊκής νύχτας, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου. Τα decks του six d.o.g.s αναλαμβάνουν ο ιδρυτής του Phormix, Morah, ο resident του Vault 88, Cirkle, n παραγωγός του Cannibal Radio, Rena και o συνιδρυτής της πλατφόρμας Beatnik, Sepho.

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής με το ονοματεπώνυμό σου και το email σου για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό:

* Τα στοιχεία σου δεν θα αποθηκευτούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν για άλλη χρήση πέρα από τον διαγωνισμό. ** Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου στις 12:00 και οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω του email που έχουν δηλώσει. ***Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού που αναγράφονται παρακάτω.

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ VICE X six d.o.g.s

Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο VICE X VICE X six d.o.g.s από την εταιρεία VICE A.E. (στο εξής “η Διοργανώτρια”).

1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι “VICE X six d.o.g.s”. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, διαμένει στην Ελλάδα και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Αποκλείονται της συμμετοχής στο διαγωνισμό (α) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία VICE Greece A.E. και στον ΑΝΤΕΝΝΑ TV A.E και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) πρόσωπα. 3. ΕΠΑΘΛΟ 3.1 Θα αναδειχθεί ένας νικητής με κλήρωση και σε περίπτωση που δεν μπορεί να παραβρεθεί, θα αναδειχθεί αναπληρωματικός. 3.2. Τα έπαθλα του διαγωνισμού θα είναι: πέντε (5) διπλές προσκλήσεις για τα πάρτι του six d.o.g.s (Παρασκευή 14/12). 3.3 Η απονομή του επάθλου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης. 3.4 Το διατιθέμενο προς τους νικητές έπαθλο ανήκει στην Διοργανώτρια και διατίθεται στον νικητή από την ίδια, σύμφωνα με τις οδηγίες της ή/ και ανήκει σε τρίτους και η Διοργανώτρια θα δώσει τις ανάλογες οδηγίες προς τον νικητή για την ανάληψή του. 3.5 Διευκρινίζεται ότι το έπαθλο παρέχεται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς. 4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 4.1. Όλοι οι επισκέπτες που συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμό τους και το email τους στην φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο άρθρο με τον τίτλο «Κέρδισε μια Διπλή Πρόσκληση για τους Cirkle, Morah, Rena & Sepho στο Six D.o.g.s», το οποίο θα είναι αναρτημένο στο VICE.COM και στην επίσημη σελίδα του VICE.COM στο Facebook, μπαίνουν αυτόματα στη κλήρωση. 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5.1 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την ανάρτηση του σχετικού post στην επίσημη σελίδα του VICE Greece στο Facebook στις 12 Δεκεμβρίου 2018 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2018, μέχρι τις 12:00. 5.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο. 6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 6.1 Εντός 2 ωρών από τη λήξη του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με την μέθοδο της τυχαίας επιλογής (κλήρωση) μεταξύ των συμμετεχόντων. 6.2 Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9. 6.3 Η Διοργανώτρια θα ειδοποιήσει τους νικητές με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστείλει στο email με το οποίο θα έχει θέσει την υποψηφιότητα του. 7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ 7.1 Το είδος του επάθλου είναι το οριζόμενο ανωτέρω υπό τον όρο 3 της παρούσης. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως. 7.2 Ρητά αναφέρεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του επάθλου ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση του, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή. 7.3 Το έπαθλο, είτε ανήκει στην Διοργανώτρια, είτε διατίθεται από τρίτους για τους σκοπούς του διαγωνισμού, παραλαμβάνεται από το νικητή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν από το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας, με το οποίο ο νικητής οφείλει να επικοινωνήσει εντός το αργότερο εικοσιτεσσέρων (24) ωρών μετά το πέρας της κλήρωσης, ώστε να βεβαιώσει την αποδοχή του επάθλου προκειμένου να δύνανται να το παραλάβει μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στον όρο 7.6 της παρούσης. Ο νικητής υποχρεούται κατά την παραλαβή του επάθλου να προσκομίσει εκτυπωμένο το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε από τη Διοργανώτρια σχετικά με την ανάδειξη του ως νικητή καθώς και να επιδείξει κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης του (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο κλπ). 7.4 Μετά την απονομή του επάθλου στο νικητή, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για έπαθλα που διατίθενται από τρίτους η ευθύνη της Διοργανώτριας εξαντλείται στην καθοδήγηση του νικητή για την ανάληψη του σχετικού επάθλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το έπαθλο έχουν δώσει σε αυτήν. 7.5 Αν δεν συντρέχουν οι όροι αναδείξεως του χρήστη ως επιτυχόντος/ νικητή, ή για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το έπαθλο, ή δεν το διεκδικήσει, σε διάστημα μιας ημέρας (1) από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανακοίνωσή του νικητή, τότε η Διοργανώτρια ή η εταιρεία που διαθέτει το έπαθλο έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση της. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. 7.6 Ο κάθε νικητής δύναται να παραλάβει το έπαθλο υπό την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων στον όρο 7.3 της παρούσης, μετά από καθοδήγηση αυτού μέσω του μηνύματος που θα έχει λάβει από τη Διοργανώτρια. 8. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει οιονδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική δημοσίευση και πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό. Περαιτέρω δε κάθε τέτοιου είδους μεταβολή δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα που συμμετείχαν προ της ως άνω δημοσίευσης/ γνωστοποίησης της. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. 9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 9.1. Ο νικητής θα ενημερωθεί με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τους τυχερούς που θα κερδίσουν το έπαθλο με οποιοδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει παν ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του επάθλου άνευ ουδεμίας προσθέτου αμοιβής προς τους συμμετέχοντες οι οποίοι με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν ρητώς σε αυτό. 9.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης των επάθλων στους νικητές και επανάληψης της κληρώσεως, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα. 10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση των νικητών και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε αυτούς. Εννοείται ότι μετά την ολοκλήρωση πραγματοποίησης του Επάθλου οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων/ των νικητών θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Επάθλου. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η δε Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους μέσω του διαδικτύου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται επίσης ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως εκάστοτε ισχύει. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους και κάθε σχετική πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία VICE GREECE, στη διεύθυνση Κηφισίας 4 και στο τηλέφωνο 210-6886142. 11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 11.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού. 11.2 Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Μαρούσι 12.12.2018

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

«Τον Χτύπησαν, ρε!» – Η Δολοφονία Γρηγορόπουλου σε 3D Αναπαράσταση

O Λεκτικός Μέσα από τις Μνήμες των Ανθρώπων που τον Έζησαν

Η Ελένη Δολοφονήθηκε Επειδή Είπε «Όχι»

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.


Ρεπορτάζ : VICE Staff Σύνδεσμος

More from Fun

11 Χόμπι θα «Ακονίζουν» το Μυαλό μας αν τα κάνουμε σύμφωνα με τους ειδικούς

11 Χόμπι θα «Ακονίζουν» το Μυαλό μας αν τα κάνουμε σύμφωνα με τους ειδικούς Αφήστε τα σταυρόλεξα και τα σουντόκου! Τα λεγόμενα παιχνίδια «εκπαίδευσης» του μυαλού δεν παρέχουν τελικά τα οφέλη που πιστεύαμε, όπως αποκαλύπτει μια νέα έκθεση του Παγκόσμιου … read more

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η Ferrari και το… YUGO

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η Ferrari και το… YUGO Ένα Zastava έχει μείνει από βλάβη του κινητήρα στην άκρη του δρόμου. Σταματά δίπλα του μία Ferrari και ο οδηγός της προσφέρεται να το ρυμουλκήσει μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο. Λέει μάλιστα στον οδηγό του … read more

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ηταν ένας παπας και μια αδελφή μέσα στη χιονοθύελλα

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ηταν ένας παπας και μια αδελφή μέσα στη χιονοθύελλα Ένας παπάς και μία καλόγρια χάνονται σε μία χιονοθύελλα κι εκεί που περπατούσαν εντελώς αποπροσανατολισμένοι ξαφνικά βλέπουν ένα ωραίο σπίτι. Ανοίγουν την πόρτα και μπαίνουν μέσα, αλλά δεν ήταν κανείς. … read more

Οι μίζεροι άνθρωποι δεν κατάφεραν ποτέ να απολαύσουν την ζωή

Οι μίζεροι άνθρωποι δεν κατάφεραν ποτέ να απολαύσουν την ζωή Τους ανθρώπους με το πεινασμένο μάτι να φοβάσαι παιδί μου.Εκείνους που είναι τόσο μίζεροι που δεν κατάφεραν ποτέ να απολαύσουν τίποτα.Δεν είναι πως δεν τους δόθηκε. Είναι πως αυτό που … read more

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Οδηγάει μια ξανθιά ΝΥΧΤΑ στην εθνική οδό….(ΚΛΑΜΑ)

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Οδηγάει μια ξανθιά ΝΥΧΤΑ στην εθνική οδό….(ΚΛΑΜΑ) Ταξιδεύει μια ξανθια με το αυτοκίνητο βράδυ στην εθνική οδό όταν ξαφνικά της πετιέται ένας παράξενος άνδρας ντυμένος με μία κόκκινη στολή και της κάνει νόημα να σταματήσει: Σταματάει αυτή τον πλησιάζει … read more

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΕΠΟΣ: Σκάει ένας γαίδαρος στο φουρνό κ λέει του ΦΟΥΡΝΑΡΗ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΕΠΟΣ: Σκάει ένας γαίδαρος στο φουρνό κ λέει του ΦΟΥΡΝΑΡΗ Πάει ένας γάιδαρος στον φούρνο και λέει στον φούρναρη… -Ένα κιλό ψωμί. (Ο φούρναρης έχει χαζέψει και δεν κάνει τίποτα, γάιδαρος και να ζητά ψωμί;) Ο γάιδαρος του ξαναλέει. … read more

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η Ferrari και ο Γιατρός

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η Ferrari και ο Γιατρός Πάει ένας φουγάρο σκέτο με ένα φιατ τσινκουετσέντο στο γιατρό για εξετάσεις. Και του λέει ο γιατρός. – Καπνίζεις; – Ναι! – Πόσα πακέτα τη μέρα ; – 3 – Οπότε, καπνίζεις 3 πακέτα … read more

Η λίστα με τις αναζητήσεις των Ελλήνων στη Google για το 2018, είναι απλά …της ντροπής!

Η λίστα με τις αναζητήσεις των Ελλήνων στη Google για το 2018, είναι απλά …της ντροπής! Ξέεεερουμε τι έψαξες το 2018! Μετά το Youtube και τα δημοφιλή μουσικά βίντεο που παίχτηκαν περισσότερο, ήρθε και η ανασκόπηση της Google για τις … read more

Μόνο όσοι είναι Ιδιοφυΐες καταφέρνουν να βρουν όλες τις Διαφορές σε ΑΥΤΕΣ τις 16 Εικόνες. ΕΣΥ θα Μπορέσεις;

Μόνο όσοι είναι Ιδιοφυΐες καταφέρνουν να βρουν όλες τις Διαφορές σε ΑΥΤΕΣ τις 16 Εικόνες. ΕΣΥ θα Μπορέσεις; Η διαφορά μιας ιδιοφυΐας και ενός λαμπρού μυαλού βρίσκεται στην προσοχή στις λεπτομέρειες. Θα καταλάβουν αμέσως την παραμικρή διαφορά μεταξύ δύο εικόνων.Σας … read more

Ο Αντώνης Τσαπατάκης Είναι ο Ορισμός του Meister

Ο Αντώνης Τσαπατάκης Είναι ο Ορισμός του Meister Ένα από τα βασικά χαρίσματα που πρέπει να έχει κάθε Meister, είναι να μην τα βάζει ποτέ κάτω. Να χρησιμοποιεί την εκάστοτε ατυχία ως μάθημα ζωής και να γίνεται σοφότερος. Ο δρόμος … read more

Μιλήσαμε με τον Σκηνοθέτη του Υπέροχου «My Brother» που Συγκίνησε το Ίντερνετ

Μιλήσαμε με τον Σκηνοθέτη του Υπέροχου «My Brother» που Συγκίνησε το Ίντερνετ Μια φίλη μου η οποία δουλεύει στο κέντρο της Αθήνας, παρατηρούσε για αρκετό καιρό ένα μικρό αυτοκίνητο που έκλεινε καθημερινά τη ράμπα στο πεζοδρόμιο, για τα ειδικά αμαξίδια … read more

Φυλάκιση με Αναστολή για τους Στρατιώτες που Είχαν Κακοποιήσει Σκύλο σε Φυλάκιο

Φυλάκιση με Αναστολή για τους Στρατιώτες που Είχαν Κακοποιήσει Σκύλο σε Φυλάκιο Στο Στρατοδικείο Ιωαννίνων δικάστηκε η υπόθεση κακοποίησης σκύλου από δύο πρώην στρατιώτες, που σημειώθηκε στα τέλη του 2017 σε φυλάκιο της Κόνιτσας. Το περιστατικό είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων … read more

Από Ιππασία Μέχρι Χτύπημα Τατουάζ: Ασυνήθιστοι Τρόποι Οργασμού

Από Ιππασία Μέχρι Χτύπημα Τατουάζ: Ασυνήθιστοι Τρόποι Οργασμού Ο τρόπος με τον οποίο ο μέσος άνθρωπος έρχεται σε οργασμό μοιάζει προφανής: μέσω της διέγερσης των γεννητικών οργάνων, φυσικά. Αυτό, όμως, δεν καλύπτει πάντα όλες τις περιπτώσεις. Αποδεικνύεται ότι η επαφή … read more

Ο αριθμός Π και η μελωδία του!

Ο αριθμός Π και η μελωδία του! Ο αριθμός «π», η μαθηματική σταθερά που ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας προς τη διάμετρο ενός κύκλου, εκτός από μαθηματικό πρόβλημα έχει προκαλέσει μία σειρά μεταφυσικών αναζητήσεων, έχει γίνει ταινία και συνεχίζει … read more

20 διάσημοι τραγουδιστές και πως ήταν πριν γίνουν γνωστοί

20 διάσημοι τραγουδιστές και πως ήταν πριν γίνουν γνωστοί Η διασημότητα έφερε στους περισσότερους από αυτούς και μεγάλη βελτίωση της εμφάνισης τους! Beyoncé Rihanna Eminem Enrique Iglesias Cher Gwen Stefani Shakira Elton John Adam Levine Lana Del Rey Avril Lavigne … read more

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Σκάνε ο Καμμένος κ ο Παπάς σπίτι ΤΣΙΠΡΑ στην Κυψέλη

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Σκάνε ο Καμμένος κ ο Παπάς σπίτι ΤΣΙΠΡΑ στην Κυψέλη Στην Κυψέλη, στο σπίτι του Τσίπρα, μεταβαίνουν ο Νίκος Παππάς και ο Πάνος Καμμένος για να δουν τι θα κάνουν με τους βουλευτές, φοβούμενοι τυχόν διαρροές, λόγω των … read more

ΑΝΕΚΔΟΤΑΡΑ: Ειναι 2 ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ στην ψειρού…

ΑΝΕΚΔΟΤΑΡΑ: Ειναι 2 ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ στην ψειρού… Ανέκδοτο πρώτο: Είναι στη φυλακή δύο τύποι. Ο ένας είναι λεπρός. Εκεί που κάθονται στο κελί, και κουβεντιάζουν για το πως μπορούν να αποδράσουν, ο λεπρός αρχίζει και ξύνει το αριστερό του αφτί. Μετά … read more

Πιο είναι το πραγματικό χρώμα από τις φράουλες της φωτογραφίας? Εσείς βλέπετε κόκκινες τις φράουλες πίσω από το μπλε φίλτρο;

Πιο είναι το πραγματικό χρώμα από τις φράουλες της φωτογραφίας? Εσείς βλέπετε κόκκινες τις φράουλες πίσω από το μπλε φίλτρο; Εσείς βλέπετε κόκκινες τις φράουλες πίσω από το μπλε φίλτρο; Η φωτογραφία με τις φράουλες κάνει το γύρο του διαδικτύου … read more

Έφτιαξε ένα καθαριστικό μείγμα με χλωρίνη και διάφορα άλλα καθαριστικά. Αυτό που συνέβη στην συνέχεια παραλίγο να κοστίσει την ζωή της.

Έφτιαξε ένα καθαριστικό μείγμα με χλωρίνη και διάφορα άλλα καθαριστικά. Αυτό που συνέβη στην συνέχεια παραλίγο να κοστίσει την ζωή της. Όταν η Charley Howson αποφάσισε να πάρει την σφουγγαρίστρα της και να καθαρίσει το πάτωμα της κουζίνας, δεν είχε … read more

Η Κάνναβη και το Λάδι Καρύδας Μπορεί να είναι το Καλύτερο Μείγμα για την Αντιμετώπιση των Καρκινικών Κυττάρων!

Η Κάνναβη και το Λάδι Καρύδας Μπορεί να είναι το Καλύτερο Μείγμα για την Αντιμετώπιση των Καρκινικών Κυττάρων! Οι άνθρωποι καλλιεργούν εδώ και αιώνες κάνναβη (μαριχουάνα) για ποικίλους σκοπούς. Η παλαιότερη γραπτή απόδειξη της χρήσης κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς χρονολογείται … read more

Αμάρανθος, η χρυσαφένια «ιερή τροφή» των Ίνκας και των Αζτέκων

Αμάρανθος, η χρυσαφένια «ιερή τροφή» των Ίνκας και των Αζτέκων Ο αμάρανθος μαζί με τα φασόλια και το καλαμπόκι, ήταν για χρόνια η βασική τροφή των Ίνκας και των Αζτέκων. Σε ανασκαφές που έγιναν στα σπήλαια Oxcatlan στη Vera Cruz, … read more

Τι σημαίνει η ελληνική γλώσσα λίγοι από μας το γνωρίζουν…

Τι σημαίνει η ελληνική γλώσσα λίγοι από μας το γνωρίζουν… Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ,Ωα,β,γ,δ,ε,ζ,η,θ,ι,κ,λ,μ,ν,ξ,ο,π,ρ,σ,τ,υ,φ,χ,ψ,ω Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις. είναι από την Ελληνική γλώσσα.. (βιβλίο Γκίνες) Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της … read more

Υπήρξε στην Αρχαιότητα πυρηνικός πόλεμος;

Υπήρξε στην Αρχαιότητα πυρηνικός πόλεμος; Συνταρακτικά ευρήματα σε διάφορες περιοχές της Γης αποδεικνύουν πως στην αρχαιότητα υπήρξε ένας πολιτισμός που είχε στη διάθεσή του πυρηνικά όπλα. Αυτά έγιναν η αιτία της καταστροφής του… Η άποψη ότι η ανθρωπότητα δεν φθάνει … read more

Το Άγχος Είναι η Καινούργια μας Θρησκεία

Το Άγχος Είναι η Καινούργια μας Θρησκεία Πριν από μερικές εβδομάδες, μίλησα με την ψυχαναλύτρια Jamieson Webster μπροστά σε κοινό, στο NeueHouse της Νέα Υόρκης, σε μια εκδήλωση που αποφασίσαμε να ονομάσουμε «Πώς να είσαι ΟΚ (LIVE)». Η Jamieson είχε … read more