Tag Archives: αμοιβή

Αμοιβή δίνει το ΥΠΟΙΚ για «ορφανές» κληρονομιές

Αμοιβή δίνει το ΥΠΟΙΚ για «ορφανές» κληρονομιές

Αμοιβή, η οποία θα αντιστοιχεί ακόμη και στο 10% της αξίας της περιουσίας, που δεν εμφανίζει κληρονόμο και δικαιωματικά ανήκει στο Δημόσιο θα μπορούν να πάρουν ιδιώτες, οι οποίοι θα την υποδείξουν στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Πρόκειται κυρίως για κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία άγνωστων κληρονόμων όπως περιπτώσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες αποβιώνουν χωρίς να έχουν ορίσει κληρονόμο ή περιπτώσεις όπου μία διαθήκη όριζε ως κληρονόμο το δημόσιο ή ένα κοινωφελές ίδρυμα και δεν έφτασε στους κληρονόμους.

Η αμοιβή θα καταβάλλεται από τυχόν ρευστά διαθέσιμα είτε μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας είτε από πόρους του κοινωφελούς ιδρύματος είτε από κεφάλαια του κρατικού προϋπολογισμού.

Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης

  1. Κάθε πρόσωπο που γνωρίζει στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με περιουσίες του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, οφείλει να το δηλώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να περιέχει κατά το δυνατόν ακριβή στοιχεία και κάθε άλλη χρήσιμη λεπτομέρεια, σχετικά με την καταδειχθείσα περιουσία.
  2. Εφόσον η δήλωση γίνει σε άλλη δημόσια αρχή, η αρχή αυτή υποχρεούται άμεσα και εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από την περιέλευση σε αυτή, της σχετικής πληροφορίας, να τη διαβιβάσει στην ανωτέρω Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών.
  3. Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών οφείλει να εξετάσει τα παρεχόμενα στοιχεία και, εφόσον δεν υπάγονται στην αρμοδιότητά της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4182/2013, να τα αποστείλει στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις καταβολής χρηματικής αμοιβής

Η χρηματική αμοιβή καταβάλλεται στο δικαιούχο πρόσωπο, μετά την εκκαθάριση και την περιέλευση της περιουσίας στο Δημόσιο ή το φορέα εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού, με απόφαση της αρμόδιας, (κατά το άρθρο 1 του ν. 4182/2013), αρχής, ύστερα από γνώμη του αντίστοιχου Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών και εφόσον συντρέχει μία εκ των εξής προϋποθέσεων:
α) εάν έχει παρέλθει πενταετία από το θάνατο του διαθέτη ή δωρητή ή του κληρονομούμενου από το Δημόσιο, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου στην έκτη τάξη και η αρμόδια αρχή δεν έλαβε γνώση της ύπαρξης της περιουσίας αυτής, από άλλη πηγή,
β) εάν είναι δυνατή αναψηλάφηση δίκης ή ανατροπή τελεσίδικης απόφασης ή συμβιβασμού, ως αποτέλεσμα της υποδείξεως αδικήματος από τον καταδείκτη, επιδικασθεί δε, (με τελεσίδικη απόφαση ή βούλευμα), η περιουσία στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα ή σε Ιδρύματα.

Άρθρο 3

Ύψος αμοιβής

  1. Το ύψος της αμοιβής μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό έως 10% επί της αξίας της εκκαθαρισθείσας περιουσίας, ενώ για τον καθορισμό της, λαμβάνονται υπόψη αφενός η ακρίβεια και πληρότητα των παρεχόμενων από αυτόν πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και οι κάθε είδους ενέργειές του, με τις οποίες τυχόν συνέβαλε στην ανάκτηση της περιουσίας.
  2. Ο υπολογισμός της αξίας της εκκαθαρισθείσας περιουσίας γίνεται, εφόσον απαιτείται, με εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Άρθρο 4

Κάλυψη δαπάνης αμοιβής

  1. Η δαπάνη της αμοιβής καλύπτεται από το ρευστό ενεργητικό της περιουσίας, εφόσον υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την κρίση του Δημοσίου ή του φορέα εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού, (αναλόγως σε ποιον περιέλθει η περιουσία), η δαπάνη δύναται να καλυφθεί είτε με τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων της περιουσίας είτε από τους πόρους του φορέα εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η περιουσία περιέρχεται σ’ αυτόν και επαρκούν οι πόροι του είτε τέλος από τον κρατικό προϋπολογισμό, αν η περιουσία περιέλθει στο Δημόσιο.
  2. Ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του περιουσιακού στοιχείου, (εφόσον αυτό ρευστοποιηθεί), ορίζεται στην απόφαση του άρθρου 2 της παρούσας. Η ρευστοποίηση της περιουσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το φορέα, στον οποίο περιέρχεται η περιουσία.
  3. Εάν η δήλωση γίνεται από περισσότερα του ενός πρόσωπα, η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ τους σε ποσοστά που καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 2 της παρούσης, ανάλογα με τη συμβολή καθενός και σε περίπτωση αμφιβολίας, κατά ίσα μέρη.

Άρθρο 5

Το δικαίωμα αμοιβής υπόκειται στην παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ρεπορτάζ : georgiou@reporter.gr (Γιώργος Γεωργίου) Σύνδεσμος

ΥΠΟΙΚ : Αμοιβή για όσους καταδεικνύουν σχολάζουσες κληρονομιές

ΥΠΟΙΚ : Αμοιβή για όσους καταδεικνύουν σχολάζουσες κληρονομιές Αμοιβή η οποία θα αντιστοιχεί ακόμη και στο 10% της αξίας της περιουσίας η οποία δεν εμφανίζει κληρονόμο και δικαιωματικά ανήκει στο Δημόσιο και θα υποδείξουν στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών θα μπορούν … read more

Το δημόσιο θα δίνει αμοιβή για ορφανές κληρονομιές

Το δημόσιο θα δίνει αμοιβή για ορφανές κληρονομιές Το ΥΠΟΙΚ θα πληρώνει όσους καταδεικνύουν σχολάζουσες κληρονομιές Αμοιβή -που μπορεί να φθάσει και το 10% επί της υποδεικνυόμενης περιουσίας- σε όσους ιδιώτες αποκαλύψουν προς τις αρμόδιες αρχές ακίνητα ή άλλα περιουσιακά … read more

Το Δημόσιο προσφέρει αμοιβή σε όσους αποκαλύπτουν «ορφανές» κληρονομιές

Αμοιβή 10% σε κάθε πρόσωπο που του δίνει στοιχεία ή πληροφορίες δίνει το υπουργείο Οικονομικών – Τι αναφέρει η Υπουργική Απόφαση για τις σχολάζουσες κληρονομιές Αμοιβή που μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό έως 10% επί της αξίας της εκκαθαρισθείσης περιουσίας, … read more

Αμοιβή για όσους καταδεικνύουν σχολάζουσες κληρονομιές

Αμοιβή για όσους καταδεικνύουν σχολάζουσες κληρονομιές Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, 22:41 Τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων καταβολής αμοιβής σε πρόσωπα που καταδεικνύουν περιουσιακά στοιχεία, του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου … read more

YΠΟΙΚ: Αμοιβή σε όσους δίνουν στοιχεία για «χαμένες» κληρονομιές

YΠΟΙΚ: Αμοιβή σε όσους δίνουν στοιχεία για «χαμένες» κληρονομιές Tην καθιέρωση αμοιβής για όσους υποδεικνύουν περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορούν να περιέλθουν στην κυριότητα του δημοσίου, είτε αφορούν σε κοινωφελείς περιουσίες είτε σε κληρονομιές χωρίς κληρονόμους, προβλέπει απόφαση του υφυπουργού … read more

BBC: Αμοιβή χιλιάδων λιρών σε influencers με αντάλλαγμα το σεξ

BBC: Αμοιβή χιλιάδων λιρών σε influencers με αντάλλαγμα το σεξ Κορυφαίες influencer στα social media αποκαλύπτουν ότι καθημερινά δέχονται σεξουαλικές προτάσεις έναντι αδράς αμοιβής από αγνώστους. Ειπώθηκε μάλιστα πως έχει δημιουργηθεί «κατάλογος» ώστε οι άνδρες να επιλέγουν την επόμενη κατάκτησή … read more

BBC: Αμοιβή χιλιάδων λιρών σε influencers με αντάλλαγμα το σεξ

BBC: Αμοιβή χιλιάδων λιρών σε influencers με αντάλλαγμα το σεξ Κορυφαίες influencer στα social media αποκαλύπτουν ότι καθημερινά δέχονται σεξουαλικές προτάσεις έναντι αδράς αμοιβής από αγνώστους. Ειπώθηκε μάλιστα πως έχει δημιουργηθεί «κατάλογος» ώστε οι άνδρες να επιλέγουν την επόμενη κατάκτησή … read more

Ιρανός βουλευτής ανακοίνωσε αμοιβή 3 εκατ. δολαρίων για «όποιον σκοτώσει τον Τραμπ»

Ιρανός βουλευτής ανακοίνωσε αμοιβή 3 εκατ. δολαρίων για «όποιον σκοτώσει τον Τραμπ» Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020, 15:36 Ιρανός βουλευτής ανακοίνωσε αμοιβή τριών εκατομμυρίων δολαρίων σε «όποιον σκοτώσει τον Τραμπ», μετέδωσε ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων. «Εκ μέρους του λαού … read more

Βουλευτής στο Ιράν δίνει αμοιβή τριών εκατ. δολαρίων σε… όποιον σκοτώσει τον Τραμπ

Βουλευτής στο Ιράν δίνει αμοιβή τριών εκατ. δολαρίων σε… όποιον σκοτώσει τον Τραμπ Τρία εκατομμύρια δολάρια αποφάσισε να δώσει ένας Ιρανός βουλευτής σε όποιον… σκοτώσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ. Την είδηση αποκάλυψε η ισραηλινή εφημερίδα «Jerusalem … read more

Κλέων Γρηγοριάδης για Αλέξη Γεωργούλη: Δεν το κάνει για τα χρήματα, αλλά για να μην ξεχαστεί από το κοινό

«Η αμοιβή ενός ευρωβουλευτή είναι πολύ μεγάλη για να ασχολείται με τα ψίχουλα που θα εισπράξει από το Your Face Sounds Familiar», είπε ο ηθοποιός στηρίζοντας τον συνάδελφό του Ο Κλέων Γρηγοριάδης βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Αξύριστα Πηγούνια» … read more

Κλέων Γρηγοριάδης για Αλέξη Γεωργούλη: Δεν το κάνει για τα χρήματα, αλλά για να μην ξεχαστεί από το κοινό

«Η αμοιβή ενός ευρωβουλευτή είναι πολύ μεγάλη για να ασχολείται με τα ψίχουλα που θα εισπράξει από το Your Face Sounds Familiar», είπε ο ηθοποιός στηρίζοντας τον συνάδελφό του Ο Κλέων Γρηγοριάδης βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Αξύριστα Πηγούνια» … read more

Κλέων Γρηγοριάδης για Αλέξη Γεωργούλη: Δεν το κάνει για τα χρήματα, αλλά για να μην ξεχαστεί από το κοινό

«Η αμοιβή ενός ευρωβουλευτή είναι πολύ μεγάλη για να ασχολείται με τα ψίχουλα που θα εισπράξει από το Your Face Sounds Familiar», είπε ο ηθοποιός στηρίζοντας τον συνάδελφό του Ο Κλέων Γρηγοριάδης βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Αξύριστα Πηγούνια» … read more

Κλέων Γρηγοριάδης για Αλέξη Γεωργούλη: Δεν το κάνει για τα χρήματα, αλλά για να μην ξεχαστεί από το κοινό

«Η αμοιβή ενός ευρωβουλευτή είναι πολύ μεγάλη για να ασχολείται με τα ψίχουλα που θα εισπράξει από το Your Face Sounds Familiar», είπε ο ηθοποιός στηρίζοντας τον συνάδελφό του Ο Κλέων Γρηγοριάδης βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Αξύριστα Πηγούνια» … read more

Η αμοιβή του δικηγόρου του Λαβίδα, τι τρέχει με τον Σκέρτσο και οι σκέψεις του Μαξίμου για την ΤτΕ

Η αμοιβή του δικηγόρου του Λαβίδα, τι τρέχει με τον Σκέρτσο και οι σκέψεις του Μαξίμου για την ΤτΕ Πόσα λεφτά έδωσε ο Τηλέμαχος Λαβίδας στον δικηγόρο του,  τι τρέχει με τον Σκέρτσο και οι σκέψεις του Μαξίμου για την … read more

Rebrain Greece: Αμοιβή 3.000 ευρώ για τον επαναπατρισμό επιστημόνων

Rebrain Greece: Αμοιβή 3.000 ευρώ για τον επαναπατρισμό επιστημόνων Η διαφορεακή πρωτοβουλία «Rebrain Greece – Ο Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Αγοράς Εργασίας» παρουσιάστηκε σήμερα παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο της Αθήνας. Όπως αναφέρει … read more

Γερμανία : Αμοιβή 500.000 ευρώ δίνει η Αστυνομία για πληροφορίες για τη ληστεία του αιώνα

Γερμανία : Αμοιβή 500.000 ευρώ δίνει η Αστυνομία για πληροφορίες για τη ληστεία του αιώνα Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει αμοιβή 500.000 ευρώ για οποιαδήποτε πληροφορία που θα βοηθήσει στις έρευνες της για τους μυστηριώδους ληστές που διέρρηξαν … read more

Δίνουν αμοιβή 500.000 ευρώ για πληροφορίες σχετικά με τη ληστεία στο μουσείο της Δρέσδης

Δίνουν αμοιβή 500.000 ευρώ για πληροφορίες σχετικά με τη ληστεία στο μουσείο της Δρέσδης Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει αμοιβή 500.000 ευρώ για οποιαδήποτε πληροφορία που θα βοηθήσει στις έρευνες της για τους μυστηριώδους ληστές που διέρρηξαν το … read more

Αμοιβή 500.000 ευρώ για όποιον δώσει νέα πληροφορία για την ληστεία στο μουσείο στην Δρέσδη

Αμοιβή 500.000 ευρώ για όποιον δώσει νέα πληροφορία για την ληστεία στο μουσείο στην Δρέσδη Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές ύστερα από τη ληστεία – μαμούθ στο μουσείο της Δρέσδης. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η κλοπή εξακολουθεί … read more