Tag Archives: πορεία

Εθνική Τράπεζα: Δυναμική η πορεία του ΑΕΠ – Ποιοι οι τομείς που ενισχύουν την οικονομία

Εθνική Τράπεζα: Δυναμική η πορεία του ΑΕΠ – Ποιοι οι τομείς που ενισχύουν την οικονομία

Δυναμικά συνεχίζεται η πορεία του ΑΕΠ, γεγονός που αποτελεί «θετική έκπληξη», όπως την χαρακτηρίζει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας.

Παράλληλα, στην ανάλυση που δημοσιεύθηκε σήμερα, οι υπεύθυνοι της οικονομικής ανάλυσης σημειώνουν ότι οι δύο βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης της οικονομίας είναι ο τουρισμός και οι εξαγωγές. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάλυση «τα στοιχεία του 3ου τριμήνου του 2019 για το ελληνικό ΑΕΠ καταδεικνύουν ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει αναπτύξει ισχυρότερη από την αρχικά εκτιμώμενη δυναμική, βασιζόμενη κυρίως στον τουρισμό και τις εξαγωγές αγαθών».

Ο τομέας του τουρισμού συνέβαλε καθοριστικά στο ΑΕΠ, καθώς εκτιμάται ότι συνετέλεσε στην αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 14,5% ετησίως το 3ο τρίμηνο (σταθερές τιμές, που αντιστοιχεί σε συνεισφορά 2,2 ποσοστιαίων μονάδων στην αύξηση του ΑΕΠ την ίδια περίοδο), υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προσδοκίες, που αρχικώς ήταν συγκρατημένες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, η ετήσια αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας του υπο-κλάδου «διαμονής και μεταφορών», που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την τουριστική δραστηριότητα, επεξηγεί σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου την αύξηση της προστιθέμενης αξίας από τον ευρύτερο κλάδο «διαμονής, εμπορίου και μεταφορών», τόσο το 3ο τρίμηνο, όσο και το 9μηνο του 2019.

Η συνεχιζόμενη ενίσχυση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με την τουριστική δραστηριότητα αποτυπώνει, επίσης, την αυξανόμενη ποιότητα των ελληνικών τουριστικών υπηρεσιών. Η ανωτέρω τάση, θα μπορούσε να είναι ακόμα εντονότερη, εάν παράλληλα δε συνοδευόταν από μια παρατεταμένη περίοδο αδυναμίας της ζήτησης κατοίκων για τουριστικές υπηρεσίες, που αντισταθμίζει μερικώς τη δυναμική της προστιθέμενης αξίας που απορρέει από τον εισερχόμενο από το εξωτερικό τουρισμό. Οι ανωτέρω τάσεις υποδηλώνουν ότι η συνδρομή του εισερχόμενου τουρισμού στις μακροοικονομικές επιδόσεις έχει ενισχυθεί περαιτέρω, με έμμεσες θετικές επιδράσεις να διαχέονται σε ένα αυξανόμενο εύρος τομέων της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι ελληνικές εμπορευματικές εξαγωγές επέδειξαν αξιοσημείωτη αντοχή στην επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας

Αξιοσημείωτη ήταν, επίσης, και η αύξηση στις εξαγωγές αγαθών κατά 6,2% ετησίως το 3ο τρίμηνο του 2019 από 1,9% ετησίως το 1ο εξάμηνο, γεγονός που αναδεικνύει τόσο την ανθεκτικότητα της εξαγωγικής στρατηγικής των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων όσο και τη σχετικά χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα των ελληνικών εξαγωγών σε μια περίοδο διεθνούς επιβράδυνσης.

Αξίζει να τονισθεί ότι άνω του 70% των ελληνικών εμπορευματικών εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων) αφορά πρώτες ύλες και βασικά προϊόντα με σχετικά χαμηλό βαθμό επεξεργασίας και σχετικά χαμηλή ελαστικότητα στις κυκλικές διακυμάνσεις του εισοδήματος και της ζήτησης. Αντιθέτως, εξαγωγικές κατηγορίες με υψηλή ελαστικότητα στις οικονομικές συνθήκες, όπως αγαθά πολυτελείας, έντασης τεχνολογίας ή/και πολύ υψηλής προστιθέμενης αξίας, αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών, γεγονός που επεξηγεί τη σχετικά μικρή βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα των ελληνικών εξαγωγών.

Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις ανακάμπτουν σταδιακά

Σε αυτό το πλαίσιο, η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου εμφάνισαν ήπιες αυξήσεις 0,2% και 2,0% ετησίως συνεισφέροντας 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, έκαστη, στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο του 2019. Οι εν λόγω επιδόσεις των βασικών συστατικών της εγχώριας ζήτησης – αν και βελτιωμένες σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2019 – συνεχίζουν να υστερούν συγκριτικά με τις τάσεις που αποτυπώθηκαν νωρίτερα στους πρόδρομους δείκτες για την αντίστοιχη περίοδο, υποδηλώνοντας μια πολύ σταδιακή αντίδραση της πραγματικής δαπάνης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στις βελτιούμενες μακροοικονομικές τάσεις.

Αναμφισβήτητα, οι επιχειρηματικές επενδύσεις παραμένουν συγκρατημένες, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας στη διεθνή οικονομία και της ασταθούς ανάκαμψης της συνολικής εταιρικής κερδοφορίας. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στην αναιμική μεταβολή του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος και του μεικτού εισοδήματος, το οποίο προσεγγίζει τη συνολική ακαθάριστη λειτουργική κερδοφορία των επιχειρήσεων στην οικονομία. Η εν λόγω κατηγορία των εθνικών λογαριασμών εμφάνισε οριακή συρρίκνωση κατά 0,3% ετησίως το 3ο τρίμηνο και ήπια αύξηση 0,5% ετησίως το 9μηνο του 2019 (τρέχουσες τιμές) – καταδεικνύοντας ότι η βελτιούμενη κερδοφορία των υγειών επιχειρήσεων συνεχίζει να αντισταθμίζεται από το σημαντικό ακόμη ποσοστό ζημιογόνων επιχειρήσεων.

Οι κατασκευές κατοικιών συνέχισαν να αποτελούν την κατηγορία με τη συνεπέστερη θετική τάση, σημειώνοντας αύξηση για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο και επιβεβαιώνοντας την εν εξελίξει ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων συνολικά. Η τάση αυτή ενισχύεται και από την επιταχυνόμενη ανατίμηση των εμπορικών και οικιστικών ακινήτων. Συγκεκριμένα, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 9,1% ετησίως το 3ο τρίμηνο του 2019 – υψηλό 13 ετών – και κατά 7,4% στο 9μηνο, με τις τιμές στην περιοχή της Αθήνας να αυξάνονται κατά 11,9% το 3ο τρίμηνο.

Η σωρευτική αύξηση των τιμών κατοικιών από το χαμηλότερο τους σημείο το 3ο τρίμηνο του 2017 ανέρχεται σε 11,6%, υποστηρίζοντας την επιτάχυνση των σχετικών επενδύσεων σε κατασκευές. Προς την ίδια κατεύθυνση συντείνουν και σχετικά μέτρα που περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2020 όπως η αναστολή ΦΠΑ στις κατασκευές με εκδοθείσα οικοδομική άδεια μετά την 1/1/2006 και τα φορολογικά κίνητρα για επισκευές και ανακαινίσεις κτιρίων.

Η ανοδική αναθεώρηση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στο 9μηνο του 2019 και οι προσδοκίες ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης το 4ο τρίμηνο προοιωνίζουν ετήσια ανάπτυξη άνω του 2,0% στο σύνολο του 2019

Με το μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο 9μηνο να διαμορφώνεται ήδη στο 2,2% ετησίως και τις τάσεις στους πρόδρομους δείκτες και τους δείκτες συγκυρίας να εμφανίζουν ενίσχυση το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2019, αυξάνεται σημαντικά το ενδεχόμενο ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης να υπερβεί το 2,0% στο σύνολο του έτους. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης και η ροή των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αναμένεται να στηρίξουν πολύ περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα στο 4ο τρίμηνο του 2019 – με τις προγραμματιζόμενες εκταμιεύσεις να αντιστοιχούν στο 7,8% του τριμηνιαίου ΑΕΠ.

Όσον αφορά στο 2020, η εκκίνηση αναμένεται να γίνει από πολύ πιο ευνοϊκή αφετηρία, καθώς η «αυτόματη» μετακύλιση (positive carry) από την κεκτημένη αύξηση του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται να προσθέσει τουλάχιστον 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ το 2020.

Σχεδόν μία ακόμη ποσοστιαία μονάδα θα μπορούσε να προστεθεί από τη δημοσιονομική ώθηση των νέων μέτρων στήριξης για το 2020 (βλ. σχετικά: NBG, «Greece Macro Flash: Government Budget 2020” December 2019), υποθέτοντας μικρή βελτίωση των συνθηκών στην ευρωπαϊκή οικονομία, διατήρηση του εγχώριου οικονομικού κλίματος στα επίπεδα του 2ου εξαμήνου του 2019 και διατήρηση της θετικής τάσης στις συνθήκες ρευστότητας.


Ρεπορτάζ : NewsRoom Σύνδεσμος

Θέατρο: «Το Ανάκτορο στην Άνω Τούμπα» ταξιδεύει στην Καρδίτσα

Διαγράφοντας την επιτυχημένη πορεία του για 2η σαιζόν στο Από Κοινού Θέατρο κάθε Παρασκευή&  Σάββατο μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, παράλληλα περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα,  και την επόμενη εβδομάδα… Το Ανάκτορο στην Άνω Τούμπα»  του Παναγιώτη Μέντη με την Ελένη Γερασιμίδου ταξιδεύει στην Καρδίτσα και φιλοξενείται … read more

Μιλάνο: Πορεία 600 δημάρχων κατά του μίσους & υπέρ της γερουσιαστή Λιλιάνα Σέγκρε

Μιλάνο: Πορεία 600 δημάρχων κατά του μίσους & υπέρ της γερουσιαστή Λιλιάνα Σέγκρε Πλαισιωμένη από 600 δημάρχους, όλων των πολιτικών αποχρώσεων, αποθεώθηκε χθες το βράδυ στο Μιλάνο η ισόβια γερουσιαστής και επιζήσασα του Ολοκαυτώματος Λιλιάνα Σέγκρε, στην εντυπωσιακή σε θέαμα και παλμό … read more

Ιταλία: Πορεία 600 δημάρχων κατά του μίσους

Ιταλία: Πορεία 600 δημάρχων κατά του μίσους Πλαισιωμένη από 600 δημάρχους, όλων των πολιτικών αποχρώσεων, αποθεώθηκε χθες το βράδυ στο Μιλάνο η ισόβια γερουσιαστής και επιζήσασα του Ολοκαυτώματος Λιλιάνα Σέγκρε, στην εντυπωσιακή σε θέαμα και παλμό εκδήλωση που διοργάνωσαν οι … read more

Ορειβατικός σύλλογος Ιωαννίνων: Η πορεία της Κυριακής

Ορειβατικός σύλλογος Ιωαννίνων: Η πορεία της Κυριακής Πωγωνιανή – Χαράδρα Κουβαρά – Αγ. Χριστόφορος (Α Κατηγορία)Ώρες Πορείας: 4Αρχηγός: ΔΣ Πωγωνιανή – Χαράδρα Κουβαρά – Αγ. Χριστόφορος – Δολό – Κουτσόκρανο – Δελβινάκι (Β Κατηγορία)Ώρες Πορείας: 6Αρχηγός: Μάντζιος Δημήτριος Αναχώρηση: 7:30πμ … read more

Γαλλία : Η «πορεία των μαμάδων» παρέλυσε το Παρίσι

Γαλλία : Η «πορεία των μαμάδων» παρέλυσε το Παρίσι Μπορεί στη χώρα μας να έχει η Ελληνίδα μάνα τη φήμη (και τη χάρη), αλλά και οι Γαλλίδες μάνες δεν πάνε πίσω. Και σε μία περίοδο όπου τα περιστατικά αστυνομικής βίας … read more

Άγιοι Θεόδωροι: Σύζυγος 77χρονης: Την είδα αιμόφυρτη στο δρόμο – Πιο κοντά στον εντοπισμό του δράστη οι αρχές

Η κοινή τους πορεία μετρούσε πάνω από μισό αιώνα. Κόπηκε όμως αιφνιδιαστικά, όπως άλλωστε και η χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της η 77χρονη. Τα λόγια του συζύγου της άτυχης ηλικιωμένης που βρήκε τραγικό τέλος όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο … read more

Το SPD αλλάζει πορεία…

Το SPD αλλάζει πορεία… Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019, 10:43 Χτες Σάββατο, δεύτερη ημέρα του κομματικού συνεδρίου στο Βερολίνο, οι Σοσιαλδημοκράτες επικεντρώθηκαν στην κοινωνική πολιτική αλλά και στην προστασία του κλίματος. Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά θέματα, το SPD … read more

Πάτρα: Νέα πορεία των αντιεξουσιαστών στο κέντρο- Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ.

Πάτρα: Νέα πορεία των αντιεξουσιαστών στο κέντρο- Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ.   Νέα πορεία από ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποίηθηκε το πρωί του Σαββάτου στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Η Αστυνομία βρισκόταν σε επιφυλακή, αφού ο κίνδυνος πρόκλησης νέας έντασης … read more

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους συλληφθέντες

Σε βάρος των 12 συλληφθέντων από τα επεισόδια στην πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις. Συγκεκριμένα, τους αποδόθηκαν τα αδικήματα της κατοχής εκρηκτικών υλών, της έκρηξης και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Οι 12 … read more

Πάτρα: Πορείες αλληλεγγύης στους συλληφθέντες από αντιεξουσιαστές

Πορεία πραγματοποιούν αντιεξουσιαστές αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους συλλφθέντες της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τον Γρηγορόπουλο. Νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί στο πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών. Τις πορείες του Σαββάτου, είχαν προαναγγείλει … read more

Αυτοκίνητο σε “τρελή πορεία” παρέσυρε κάδους στην 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο

Αυτοκίνητο σε “τρελή πορεία” παρέσυρε κάδους στην 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο – Το ευτύχημα ήταν ότι από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί 07/12/2019 | 13:42 Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στο ύψος … read more

Άγρια Καταστολή Μετά την Πορεία για τον Γρηγορόπουλο

Άγρια Καταστολή Μετά την Πορεία για τον Γρηγορόπουλο Χιλιάδες κόσμο και δυνατό παλμό είχαν οι πορείες που έγιναν την Παρασκευή στην Αθήνα για την 11η επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Μαθητές που έχουν σήμερα την ηλικία του, φοιτητές, συλλογικότητες … read more

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Με επεισόδια ολοκληρώθηκε η πορεία στα Χανιά

Ένταση στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο – Συμπλοκές και ρίψη φωτοβολίδων στην Πλατεία Αγοράς Με ένταση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ, η πορεία που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά για τα 11 χρόνια από τον θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Η … read more

Πάτρα: “Πόλεμος” στην πορεία Γρηγορόπουλου-Επιθέσεις με γκαζάκια και μολότοφ(ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Πάτρα: “Πόλεμος” στην πορεία Γρηγορόπουλου-Επιθέσεις με γκαζάκια και μολότοφ(ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ) 21.20: Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις, καθώς εκφράζονται φόβοι πως τα άτομα ενδέχεται να κινηθούν εκ νέου προς το παράρτημα, στο οποίο έχουν παραχθεί δυνάμεις των ΜΑΤ. 21.00: Περίπου … read more

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η δεύτερη πορεία στη μνήμη του Αλ. Γρηγορόπουλου (φώτο+βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η δεύτερη πορεία στη μνήμη του Αλ. Γρηγορόπουλου (φώτο+βίντεο) Ξεκίνησε η πορεία των αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξαξανδρου Γρηγορόπουλου. Σημείο εκκίνησης ήταν η Καμάρα και η συγκέντρωση άρχισε γύρω στις … read more

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Ειρηνική η πορεία μνήμης – Μικρές εστίες έντασης

Ειρηνική ήταν η πορεία για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, του 16χρονου μαθητή που δολοφονήθηκε από τη σφαίρα του αστυνομικού, Επαμεινώνδα Κορκονέα, έντεκα χρόνια πριν. Στην πορεία, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, συμμετείχαν περίπου 3.500 άτομα, ενώ ισχυρή ήταν … read more

Πάτρα: Επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο

Πάτρα: Επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019, 20:18 Επεισόδια σημειώθηκαν, λίγο μετά τις 20.00 το βράδυ της Παρασκευής, στο κέντρο της Πάτρας, κατά τη διάρκεια πορείας, με αφορμή την 11η επέτειο από τη δολοφονία … read more

ΠΑΤΡΑ-Δείτε φωτορεπορτάζ από την πορεία για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου-“Κόλαση” το κέντρο

ΠΑΤΡΑ-Δείτε φωτορεπορτάζ από την πορεία για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου-“Κόλαση” το κέντρο Μεγάλη ένταση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής στο κέντρο της Πάτρας και κατά τη διάρκεια της πορείας για τη συμπλήρωση έντεκα ετών από τη δολοφονία του Αλεξανδρου Γρηγορόπουλου. Η … read more

Πάτρα: Πορεία Γρηγορόπουλου-Μια γυναίκα στο νοσοκομείο(ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Πάτρα: Πορεία Γρηγορόπουλου-Μια γυναίκα στο νοσοκομείο(ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ) Αποπνικτική ήταν η ατμόσφαιρα για αρκετή ώρα στο κέντρο της Πάτρας.   Βόμβες μολότοφ, γκαζάκια και χημικά, έπεφταν βροχή με αποτέλεσμα μια γυναίκα να αισθανθεί έντονη δύσπνοια και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο … read more